Istota pracy tymczasowej

Istota pracy tymczasowej

Poradnik Klienta Praca

Wykonywanie pracy tymczasowej odbywa się na podstawie Ustawy z 2003 roku o pracy tymczasowej. Charakter pracy tymczasowej ma praca doraźna, której wykonanie u danego pracodawcy przez innych pracowników nie byłoby możliwe z różnych przyczyn.

Istota pracy tymczasowej

Praca tymczasowa to praca okresowa, której istota polega na wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy w określonym terminie. Stąd właśnie jej tymczasowy charakter. Praca tymczasowa ma za zadanie ułatwić zaspokojenie przejściowego popytu na pracę i jednocześnie umożliwić bezrobotnym choćby krótkotrwałe zatrudnienie. Tymczasowe zatrudnienie odbywa się za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy. Agencja zatrudnia pracownika w celu oddelegowania go do wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy, którego przepisy nazywają pracodawcą użytkownikiem. O zamiarze zatrudnienia pracownika tymczasowego pracodawca użytkownik obowiązany jest zawiadomić zakładowe organizacje związkowe. Pracodawca użytkownik ma też obowiązek zawiadomić pisemnie agencję o obowiązujących w jego zakładzie przepisach dotyczących wynagrodzeń. Pracownik tymczasowy nie może bowiem otrzymywać niższego wynagrodzenia niż stosowane w stosunku do pozostałych pracowników ani też być dyskryminowany w żaden inny sposób. Również zakres obowiązków pracownika tymczasowego musi być uzgodniony z agencją pracy tymczasowej. Pracownikowi tymczasowemu nie można powierzać obowiązków wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej.

Okres wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć łącznie dwunastu miesięcy w okresie kolejnych trzydziestu sześciu. W tym zakresie nie obowiązuje zakaz powtarzania umów o pracę na czas określony. Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika tymczasowego pełni agencja pracy tymczasowej. Agencja zawiera z pracownikiem umowę o pracę, określa i wypłaca wynagrodzenie oraz składkę na ubezpieczenie społeczne, udziela urlopu wypoczynkowego, wydaje świadectwo pracy i jest stroną w przypadku ewentualnych sporów. Z kolei pracodawcy użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia kierownicze w stosunku do pracownika tymczasowego.

Praca tymczasowa jest świadczona w ramach stosunku pracy. W pewnych warunkach dopuszcza się jej świadczenie w oparciu o umowę zlecenie. Podstawą zatrudnienia tymczasowego jest umowa zawarta pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem. W umowie określa się rodzaj pracy, wymagane kwalifikacje pracownika, przewidywany okres oraz wymiar czasu pracy, a także miejsce jej wykonywania. Uzgodnieniu podlega także zakres obowiązków pracodawcy użytkownika w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należności za podróże służbowe. Umowa o pracę tymczasową może być wcześniej rozwiązana w drodze wypowiedzenia. W stosunku do kobiet w ciąży nie obowiązuje zasada przedłużania umowy do dnia porodu. Odnośnie pracowników tymczasowych nie stosuje się też zwolnień grupowych. Również prawo do urlopu wypoczynkowego jest regulowane inaczej niż w kodeksie pracy.

Źródło: W. Muszalski, Prawo socjalne. Warszawa 2007.

Artykuł powstał dzięki portalowi Agencja pracy Tymczasowej

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments